กองสวัสดิการสังคม


นางอารีย์ วิชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวฐานิฏฐ์กานต์ สุขเจริญ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์นางสาวประภาพร นึกกระโทก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนนายภานุวัฒน์ อุตตมะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางสาวณัฐพัชร์ ณ ระนอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวเขมจุฑา พสุเสถียร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางสาวจินดารัตน์ กลิ่นแจ่มใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายวีระยุทธ ทองคำพูล
คนงานนางสาวณิชาภา มณีโชติ
คนงาน