กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสุนทรี เชยชุ่ม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุขว่าที่ร้อยตรีหญิง เพ็ญนภา บรรเทากุล
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการนางสาวกัญจน์ชญา บุญทั่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน- ว่าง -
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงานนางอรวรรณ โชคสวัสดิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานนางสาวศันสนีย์ อินทะเสน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขนางสาวพิชญานันท์ กูบโคกกรวด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายจำลอง คะเชนทร์ชาติ
พนักงานขับรถยนต์นายกมลเทพ สิบพลกรัง
พนักงานขับรถยนต์นายสมพงษ์ วิริยะฉาย
คนสวนนายสมโภชน์ พิมพ์ปรุ
คนงานนายจักรภัทร เชาว์พลกรัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)นายดุสิต กูบโคกกรวด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)นายวินัยวรรณ์ ทูโคกกรวด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)นายผไท ลัดใหม่
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)นายสุทัศ แสดใหม่
คนงานประจำรถขยะนายกิตติพันธุ์ สุวรรณสุข
คนงานประจำรถขยะคนงานประจำรถขยะนายอำนาจ อินทร์เพ็ชร
คนงานประจำรถขยะนายมาโนช ยมโพธิ์กลาง
คนงานประจำรถขยะนายเฉลิมชัย ขุนหาร
คนงานประจำรถขยะนายพิทักษ์ สว่างโคกกรวด
คนงานประจำรถขยะนายทองดี สิบพลกลัง
คนงานประจำรถขยะนายสรวุฒิ พยอมใหม่
คนงานประจำรถขยะนายอุดร เหลานาคำ
คนงานประจำรถขยะนายบุญธรรม มาบจะบก
คนงานประจำรถขยะนายภาณุวัฒน์ อนันกะศะ
คนงานประจำรถขยะนายเฉลิมชัย น้อยกรณ์
คนงานประจำรถขยะนายจิรยุทธ์ พิมพ์ปรุ
คนงานประจำรถขยะนายบุญลือ ทีโคกกรวด
คนงานประจำรถขยะนายสมศักดิ์ นนทจิต
คนงานประจำรถขยะนายจักรี สำเนียงใหม่
คนงานประจำรถขยะนายฉัตรชัย มณีพงษ์
คนงานประจำรถขยะนายปรีชา ใสใหม่
คนงานประจำรถขยะนายสุระชัย ดับทุกข์รัฎฐ์
พนักงานขับรถยนต์(ขับรถขยะ)นายศรเพชร หลอดแก้ว
คนงานประจำรถขยะนายชำนาญ แสนมี
คนงานประจำรถขยะนายสุริยะ บุญเชิด
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบานายอนุศิษฏ์ ดับทุกข์รัฏฐ์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบานายสมหมาย จิ๋วฉิมพลี
คนงานประจำรถขยะนายปัญญา มอญชัย
คนงานประจำรถขยะนายวันชัย วิริยะฉาย
คนงานประจำรถขยะนายพงศธร โนใหม่
คนงานประจำรถขยะ