สมาชิกสภาเทศบาล


นายวิศิษฎ์ คะเชนชาติ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสุรนารี
นายรุ่งโรจน์ ทูโคกกรวด
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสุรนารี
ว่าที่ร้อยตรีสุนทร ณรงค์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสุรนารี
นายสมชาติ ไชยศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมบัติ วิริยะฉาย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชนันต์ ประมูลใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอชิรวิชญ์ เสถียรมาโนชญ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมควร รุ้งสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประจิม ลัดใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวสรรชบา เสงี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวอรุณี วัฒนาชวนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธารณ จำปาเฟื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายกฤษณะ กุณรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1