หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ร้อยตรีสุนทร ณรงค์
ปลัดเทศบาลตำบลสุรนารี
เบอร์โทรศัพท์ 081-2660037


นายจิระวุฒิ์ สิริกุลธวัช
รองปลัดเทศบาลตำบลสุรนารี
เบอร์โทรศัพท์ 086-6517965


นางสาวนิตยา จุฑานิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 086-8735542


นางวัชรินทร์ โรจน์นิรภัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 089-8474437


นายพีระ จงกลรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 061-1174949


นางรุ่งนภา เอี่ยมวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 096-8956936


นางสุนทรี เชยชุ่ม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทรศัพท์ 094-5155924


นางอารีย์ วิชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 0883782043