สำนักปลัด


นางสาวนิตยา จุฑานิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุชัย จงมหาสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางธัญพร ไชยบุศย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายรชตบริบูรณ์ สุขสนธิสมบูรณ์
นิติกรชำนาญการนางสาวอุไร วิริยะประทีป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายวารินทร์ วิชัยสุชาติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการจ่าเอกสิทธิเดช อินวิเชียร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนางรุ้งทิวา การบรรจง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายธนวัฒน์ ทิพวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางกุลิสรา อินอัญชัญ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลนางสาวกมลมาลย์ บุญเปล่ง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์นางสาวอนุชา ทูโคกกรวด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายศักดา ปลากลาง
พนักงานขับรถยนต์นายทับ โยนจอหอ
พนักงานขับรถยนต์นายลำใย มะลิใหม่
พนักงานขับรถยนต์นายอำนวย สุวรรณภักดี
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)นายอัศนัย ลัดใหม่
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)นายไพศาล ลัดใหม่
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)นายไพโรจน์ เรืองณรงค์
พนักงานดับเพลิงนายประเสริฐ นุชภิเรนท์
พนักงานดับเพลิงนายสุรพงษ์ เอี่ยมโรจน์เมธา
พนักงานดับเพลิงนายรังสรรค์ แกมขุนทด
พนักงานดับเพลิงนายมนตรี เดชสูงเนิน
พนักงานดับเพลิงนายชัยวัฒน์ เยาว์จรรยา
พนักงานดับเพลิงนายจรัญ กูบโคกกรวด
พนักงานดับเพลิงนายกิจสดา หาญปราบ
คนงาน-ว่าง-
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)นายตรีวุฒิ เยาว์จรรยา
พนักงานดับเพลิงนายสุระเดช ทนพลกรัง
พนักงานดับเพลิงนายสำเริง สุวรรณสุข
คนสวนนางสโรชา เขียนโคกกรวด
คนงานนางสาวนริสา อโนราช
คนงานนายธนูญ พวงเพ็ชร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)