กองคลัง


นางวัชรินทร์ โรจน์นิรภัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางทิพย์ บูรณ์เจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้นางแฉล้ม ดวงตะวงศ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางสาวกนกอร อือนอก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก/ชก)นางสาวสิริรัตน์ อินวิเชีย
จพง.เงินและบัญชีชำนาญงานนางจุฑารัตน์ บุตรโครต
จพง.พัสดุชำนาญงานนางธัญลักษณ์ ธะนะเสวี
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปช/ชง)นางสาวชลนที นิตย์ใหม่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางอรจริญญา คำฤาเดช
ลูกจ้างประจำ(จพง.ธุรการ)นางมาลี เพียงโคกกรวด
ลูกจ้างประจำ(จพง.การเงิน/บัญชี)นายอานนท์ ออกสุข
ผช.นวก.คอมพิวเตอร์นางปรานี ชุมภูจันทร์
ผช.จพง.พัสดุนางวงเดือน คะเชนทร์ชาติ
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้นางปัทมา จุฑานิตย์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้นายฉัตรชัย ยูสเปมานนท์
พนักงานขับรถยนต์นางสาวจิตรา เสาทอง
คนงานนางสาวหนึ่งฤทัย จีรังโคกกรวด
คนงาน-ว่าง-
คนงาน-ว่าง-
คนงาน