กองคลัง


นางวัชรินทร์ โรจน์นิรภัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางทิพย์ บูรณ์เจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังนางนิศารัตน์ ฉายแสง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้นางแฉล้ม ดวงตะวงศ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนายณัฐพงษ์ กินขุนทด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนางสาวกนกอร อือนอก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางสาวสิริรัตน์ อินวิเชีย
จพง.เงินและบัญชีชำนาญงานนางจุฑารัตน์ บุตรโครต
จพง.พัสดุชำนาญงานนางธัญลักษณ์ ธะนะเสวี
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงานนางสาวชลนที นิตย์ใหม่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางอรจริญญา คำฤาเดช
ลูกจ้างประจำ(จพง.ธุรการ)นางมาลี เพียงโคกกรวด
ลูกจ้างประจำ(จพง.การเงิน/บัญชี)นายอานนท์ ออกสุข
ผช.นวก.คอมพิวเตอร์นางปรานี ชุมภูจันทร์
ผช.จพง.พัสดุนางวงเดือน คะเชนทร์ชาติ
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้-ว่าง-
คนงาน-ว่าง-
คนงานนางปัทมา จุฑานิตย์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้นางสาวจิตรา เสาทอง
คนงานนายฉัตรชัย ยูสเปมานนท์
พนักงานขับรถยนต์นางสาวหนึ่งฤทัย จีรังโคกกรวด
คนงาน