กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน


นายจุล เข็มทอง
กำนันตำบลสุรนารี
นายสุรชาติ วาดโคกสูง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นางพิมพ์ใจ ฉิมใหม่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นางสวอง รุ้งสันเทียะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นางสาวรัชนีวรรณ์ วงศ์สุวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นายสัมฤทธิ์ ทูโคกกรวด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นางสมนึก แพปรุ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายวิษณุ โนใหม่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นายอดุลวิทย์ เจตนาสระน้อย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
นางปราณี จันทร์กลาง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10