ข้อมูล/หน้าที่ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม

 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุรนารี  มีเจ้าหน้าที่ประจำกอง จำนวน 7 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ  จำนวน 2 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 คน


กองสวัสดิการสังคม มีส่วนราชการภายใน ดังนี้


1.  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วยงาน 2 งาน ได้แก่
(๑) งานสังคมสงเคราะห์
(๒) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน


2.  ฝ่ายพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยงาน 2 งาน ได้แก่
(๑) งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
(๒) งานบริหารงานทั่วไป


มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบรูปแบบมาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาปละความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

                                                                                                            
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกายงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการงานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย