ข้อมูล/หน้าที่ส่วนราชการ กองการศึกษา


กองการศึกษา  มีเจ้าหน้าที่ประจำกอง  จำนวน 10 คน ประกอบไปด้วย  ข้าราชการจำนวน 6 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน  พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 1 คน


กองการศึกษา มีส่วนราชการภายใน ดังนี้

1 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่
(๑) งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(๒) งานการศึกษาปฐมวัย
(๓) งานกีฬาและนันทนาการ
(4) งานบริหารงานทั่วไป


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย