ข้อมูล/หน้าที่ส่วนราชการ กองช่าง

 

กองช่างเทศบาลตำบลสุรนารี มีเจ้าหน้าที่ภายในกอง จำนวน 18 คน เเบ่งเป็น  ข้าราชการ จำนวน 7 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 คน

 
กองช่าง มีส่วนราชการภายใน ดังนี้

1.  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วยงาน 3 งาน ได้แก่
(๑) งานผังเมือง
(๒) งานวิศวกรรมโยธา
(๓) งานบริหารงานทั่วไป

2.  ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วยงาน 2 งาน ได้แก่
(1) งานสาธารณูปโภค
(2) งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา  งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ  รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย