ข้อมูล/หน้าที่ส่วนราชการ กองคลัง

 

กองคลังเทศบาลตำบลสุรนารี มีเจ้าหน้าที่ภายในกอง จำนวน 16 คน เเบ่งเป็น  ข้าราชการ จำนวน 7 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 คน พนักงานทั่วไป จำนวน 3 คน

กองคลัง มีส่วนราชการภายใน ดังนี้

1.  ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วยงาน 3 งาน ได้แก่
(๑) งานการจัดทำบัญชี
(๒) งานพัสดุและทรัพย์สิน
(๓) งานบริหารงานทั่วไป

2.  ฝ่ายพัฒนารายได้ ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่
(๑) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(๒) งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภทงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ   งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย