โครงสร้างองค์กร

 

บุคลากรเทศบาลตำบลสุรนารี

ฝ่ายบริหาร     

จำนวน    4    คน          ว่าง          จำนวน    1    คน

ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาท้องถิ่น

จำนวน    12    คน    

ข้าราชการ          

จำนวน     52    คน        ว่าง          จำนวน    12    ตำแหน่ง

ลูกจ้างประจำ        

จำนวน    3      คน         ว่าง           จำนวน    -      ตำแหน่ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

จำนวน    26    คน         ว่าง           จำนวน    1      ตำแหน่ง

พนักงานจ้างทั่วไป

จำนวน    70    คน         ว่าง            จำนวน    4     ตำแหน่ง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566