ข้อมูลประชากร

 

รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

ตำบล/หมู่บ้าน ครัวเรือน          ชาย หญิง     รวม
ตำบลสุรนารี 10,960 9,564 10,612 20,176
หมู่ที่ 1 บ้านราชสีมา 1,619 1,436  1,637 3,073
หมูที่ 2 บ้านโนนไม้แดง 2,277 1,816 2,159 3,975
หมู่ที่ 3 บ้านยางใหญ่  903 1,212 1,286 2,498
หมู่ที่ 4 บ้านตะเภาทอง  284 384 427 811
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบง   1,694 996 1,022 2,018
หมู่ที่ 6 บ้านมาบเอื้อง   2,143 1,252 1,402 2,654
หมู่ที่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า 341 465 463 928
หมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน   239 208 218 426
หมู่ที่ 9 บ้านยางใหญ่พัฒนา   813 833 988 1,821
หมู่ที่ 10 บ้านท้าวสุระ 1,415 1,352 1,519 2,871


ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565     
                        

 
รายงานสถิติประชากร แยกรายละเอียดตำบลสุรนารี
ข้อมูลของตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

จำนวนประชากรแยกตามเพศ      เพศชาย เพศหญิง  รวม
  9,954 11,120 21,074

 

จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ   เพศชาย เพศหญิง รวม
เป็นบุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน  129 123 252
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 7,424 8,635 16,059
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี  7,049 8,231 15,280
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี   6,791 8,001 14,792
เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 138 - 138
เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 105 - 105

                
ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562     

 ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

ชาย     9,954 คน
หญิง    11,120 คน
ประชากรทั้งหมด    21,074  คน