สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ

      ราษฎรในเขตตำบลสุรนารี  ประกอบอาชีพหลากหลายครอบคลุมทุกอาชีพ   คือ  การทำไร่  ทำนา ทำสวน รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 25,500  บาท/ คน/ปี  แยกอาชีพต่างๆ ได้ดังนี้

อาชีพทำนา จำนวน 150 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 4.40  ของครัวเรือนทั้งหมด
อาชีพทำไร่ จำนวน 288 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของครัวเรือนทั้งหมด
อาชีพทำสวน จำนวน   32 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของครัวเรือนทั้งหมด
อาชีพเลี้ยงสัตว์ จำนวน     95  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.79   ของครัวเรือนทั้งหมด
อาชีพค้าขาย จำนวน 287 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.43 ของครัวเรือนทั้งหมด
อาชีพรับจ้าง จำนวน 750      ครัวเรือน    คิดเป็นร้อยละ 22.02 ของครัวเรือนทั้งหมด
อาชีพอื่นๆ  เช่น   ข้าราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัท
  จำนวน 10,960 ครัวเรือน    คิดเป็นร้อยละ    52.96    ของครัวเรือนทั้งหมด


       
อัตราการจ้างงานเนื่องจากตำบลสุรนารีมีพื้นที่ทำการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดการต้องการแรงงานในภาคการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีการแจ้งแรงงาน ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลสุรนารี  หมุนเวียนทั้งปี  คิดเป็นอัตราการจ้างงานครบ  99.98 %

อัตราการว่างงาน   ในเขตตำบลสุรนารี   คิดเป็น  0.12 %

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ธนาคาร 2 แห่ง คือ
   1 ธนาคารกรุงไทย 2ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด  ตั้งอยู่ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี            

- โรงแรม  2  แห่ง   คือ
   1.โรงแรมโรสการ์เด็นท์อิน  บ้านราชสีมา หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ   2. โรงแรมโตเกียว บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 3       

- กิจการบ้านจัดสรรมีประมาณ  22  โครงการ  ได้แก่ หมู่ที่ 1 ,2 ,3,5,6,9,และหมู่ที่ 10             

- กิจการอาคารชุดให้เช่า มีประมาณ  18  แห่ง  ได้แก่ หมู่ที่ 6 ถนนหน้ามหาวิทยาลัย มทส.          

- ปั๊มน้ำมัน มี 4 แห่ง  คือ  ปั๊มเชลล์   ปั๊มเอสโซ่   ปั๊มปิโตรนัท  และปัํมปตท. บริเวณถนนมิตรภาพ             

- โรงสี  มี  3  แห่ง  คือ  หมู่ 3 , 4  และ 7                           

- ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก,ร้านถ่ายรูป, อู่ซ่อมรถยนต์, ร้านสุขภัณฑ์ ,ร้าน  กระจก   และ   อลูมิเนียม  ทั้งหมด จำนวน  78 แห่ง

- ศูนย์จำหน่ายของฝากท่องเที่ยว "เตียหงี่เฮียง" จำนวน 1 แห่ง