สภาพทางสังคม

 
สภาพทางสังคม

การศึกษา

    - สถาบันการศึกษา จำนวน 7 แห่ง
      1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      2. โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (มทส.)    
      3. โรงเรียนอ่างห้วยยาง
      4. โรงเรียนโกรกเดือนห้า
      5. โรงรียนนานาชาติแอ๊ดเวติสมิชชั่น- โคราช
      6. ศูนย์การเรียนชุมชน (การศึกษานอกโรงเรียน) และที่อ่านหนังสือพิมพ์    
      7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  

    
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา   

    - วัด  4  แห่ง  ได้แก่
       1. วัดยางใหญ่ บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 3
       2. วัดหนองบง  บ้านหนองบง   หมู่ที่ 5
       3. วัดโกรกเดือนห้า บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7     
       4.  วัดศรีสุรโยธิน  หมู่ 2  บ้านโนนไม้แดง   

   - สำนักสงฆ์  2  แห่ง   ได้แก่  
       1. สถานธุดงค์สถาน  สวนป่าธรรมชาติโกรกเดือนห้า  บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7
       2. สำนักสงฆ์บ้านสะพานหิน  บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8


สาธารณสุข   
       1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางใหญ่ จำนวน  1  แห่ง
       2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  จำนวน 1 แห่ง

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       1. ตู้ยามสุรนารี ของ สภต.โพธิ์กลาง  ตั้งอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสุรนารี  1 แห่ง   
       2. ศูนย์ อปพร.  และตำรวจชุมชน  ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี