สภาพทั่วไป

 

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลสุรนารี ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองบง หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน อ่างห้วยยาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา
ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ๆ ดังนี้.-

ทิศเหนือ : ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา
ทิศใต้ : ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปักธงชัยเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบล ตะคุอำเภอปักธงชัย และเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลตำบลปรุใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกและ เทศบาลตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา


เนื้อที่

ตำบลสุรนารี  ไร่มีพื้นที่โดยประมาณ 49.38 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 30,862 ไร่


ภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลสุรนารี มีลักษณะรูปร่างของพื้นที่เป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงมาถึงทิศใต้ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีลำน้ำห้วยยาง
ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ และอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ซึ่งประชาชนใช้เป็นแหล่ง น้ำในการเพาะปลูก อุปโภคและบริโภค


ภูมิอากาศ

มี 3  ฤดู
*ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี มีอุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส
*ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 88.4 มิลลิเมตร
*ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม- กุมภาพันธ์ของทุกปี   มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส