นโยบายการบริหารงาน

 

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี

คำแถลงนโยบาย

นายบรรจบ ม่วงแม้น แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลสุรนารี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

............................

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสุรนารี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุรนารีทุกท่าน

​​         ตามที่เทศบาลตำบลสุรนารี โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 28มีนาคม 2564 นั้น

​​          บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสุรนารีครบจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลนัดประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และในวันนี้ประธานสภาเทศบาลตำบลสุรนารี ได้นัดประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วนั้น

​​          กระผมนายบรรจบ ม่วงแม้น นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสุรนารี ให้ทราบว่า กระผมจะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการบริหารเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ กระผมมีนโยบายสำคัญ และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตำบลสุรนารี มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลสรุนารี ดังนี้

นโยบายเร่งด่วน


1. ปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายเตือน และสัญลักษณ์ความปลอดภัย ทั่วทั้งตำบล
2. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
3. บริหารจัดการ การเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งตำบล
4. แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ให้สามารถบริการน้ำแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
5. จัดให้มีสวนสาธารณะประจำหมู่บ้าน ที่มีความสวยงามและเหมาะสม
6. จัดให้มีลานกีฬา และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย
7. ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกซอย
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า จัดเก็บขยะ ตามถนน ตามไหล่ทาง เพื่อให้มีความสวยงามทั่วทั้งตำบล
9. ส่งเสริมทุกกลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน
10. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล
11. ส่งเสริมสนับสนุน อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน อปพร.
12. ส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการ กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และผู้พิการ

นโยบายการพัฒนา

นอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนใน 12 ข้อแล้ว นโยบายที่กำหนดมีเนื้อหาดังต่อไปนี้


1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้  ทั่วถึงได้มาตรฐาน
    1.2 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
    2.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรค ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
    2.3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าชุมชน ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม
    2.4 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชน อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    3.1 พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่อง ขยะมูลฝอยให้สามารถจัดเก็บขยะได้รวดเร็ว และเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ไม่มีขยะเน่าเสีย
    3.2 พัฒนา ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนในตำบลสรุนารีให้สวยงามพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่


4. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
    4.1 พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

         นี่คือนโยบายหลักสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน โปรดให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่ของกระผมในระยะเวลา 4 ปีนับจากนี้ และพร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ทั้งนี้กระผมจะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้เทศบาลตำบลสุรนารีตลอดจนพี่น้องประชาชนของเราทุกคน เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทุกท่านครับ

 

**********************************