จุดเฝ้าระวัง หมู่ 71.ถนนหน้าไม้กลายเป็นหิน 2.ซอยหลังวัดโกรกเดือนห้า
3.บริเวณศาลเจ้าตาก