ศักยภาพในตำบลศักยภาพในตำบลสุรนารี

 

ก. ศักยภาพในตำบลสุรนารี


(1) จำนวนบุคลากร 134 คน

 

ส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
สำนักปลัดเทศบาล 11 - 23
ส่วนกองคลัง 10 2 7
ส่วนกองช่าง 5 1 12
ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4 - 38
ส่วนกองการศึกษา 4 - 6
ส่วนกองสวัสดิการสังคม 5 - 5
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 1 - -
รวม 40 3 91

 

(2)  รายได้ของเทศบาลตำบลสุรนารี (รายรับจริง)

 

ประจำปี 2565 บาท (แยกเป็น)
ภาษีอากร 6,520,138.38
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 2,650,597.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 732,604.23
รายได้เบ็ดเตล็ด 104,572.78
ภาษีจัดสรร 57,482,747.05
เงินอุดหนุน 36,583,072
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ -
รวม

104,073,731.64

 

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(1.) การรวมกลุ่มของประชาชน

 

กลุ่ม จำนวน (คน)
กลุ่มผู้สูงอายุ 875
กลุ่มอสงฒ 240
กลุ่มเกษตรกร 195
กลุ่มสตรี 165
กลุ่มสภาเด็ก 150

รวม

1,625

 

(2) เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการในพื้นที่

 

เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการในพื้นที่ จำนวน (คัน)
รถยนต์ 7
รถตู้ 1
รถดับเพลิง 1
รถบรรทุกน้ำ 3
รถกระเช้า 2
เครื่องสูบน้ำ 6 (เครื่อง)
รถบรรทุก 1
รถอีเอ็มเอส (ฉุกเฉิน) -
เรือไฟเบอร์กลาส 2
รถเก็บขยะ 8
รวม 31

 

(3) สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 6  แห่ง
 

ชื่อสถานศึกษา สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บ้านหนองบง หมู่ที่ 5
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (มทส.) บ้านหนองบง หมู่ที่ 5 (ใน มทส.)
โรงเรียนอ่างห้วยยาง บ้านหนองบง หมู่ที่ 5
โรงเรียนโกรกเดือนห้า บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุรนารี เทศบาลตำบลสุรนารี
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช บ้านโนนไม้แดง  หมู่ที่ 2

รวม

6

 

(4) สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 6 แห่ง
 

สถานที่ สถานที่ตั้ง
วัดศรีสุรโยธิน บ้านโนนไม้แดง  หมู่ที่ 2
วัดยางใหญ่ บ้านยางใหญ่  หมู่ที่ 3
วัดหนองบง บ้านหนองบง หมู่ที่ 5
วัดโกรกเดือนห้า บ้านโกรกเดือนห้า  หมู่ที่ 7
สำนักสงฆ์บ้านโกรกเดือนห้า บ้านโกรกเดือนห้า  หมู่ที่ 7
สำนักสงฆ์บ้านสะพานหิน บ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8

รวม

6

 

(5) แหล่งท่องเที่ยว

 

      ๑. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  ตั้งอยู่ริมถนนโยธาธิการ สายมิตรภาพ - หนองปลิง ณ บ้าน   โกรกเดือนห้า หมู่ที่ ๗  เป็นแหล่งรวบรวมซากดึกดำบรรพ์ “ไม้กลายเป็นหิน” ยุคดึกดำบรรพ์  ที่มีมากเป็นอันดับสามของโลก และแห่งเดียวในเอเชีย ชมซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์  รวมทั้งเป็นที่จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับด้านธรณีวิทยาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนับเป็นสถานที่น่าศึกษาเรียนรู้แก่นักวิชาการ นักศึกษา เยาวชนและนักท่องเที่ยว  โดยมีการจำลองสภาพภูมิประเทศต่างๆ  ที่น่าศึกษา เกี่ยวกับโลกและสัตว์ก่อนยุคประประวัติศาสตร์ให้ดูชมอีกด้วย

 

     ๒. อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของกรมชลประทาน ตั้งอยู่หมู่บ้านหนองบง  หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๐๐ มีความจุน้ำ ๖.๕๑๙ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีเขื่อนดินสูง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร มีพื้นที่ประมาณ ๒,๐๖๔ ตารางกิโลเมตร  และมีสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเพื่อชมภูมิทัศน์ เรียกว่า “สวนภูมิทัศน์ตำบลสุรนารี” ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้บริการนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำ

 

(6) พื้นที่สีเขียว 

 

        พื้นที่สีเขียว                ชื่อสถานที่

 พื้นที่สีเขียวสาธารณะ

- สวนพฤกษศาสตร์

- สนามเด็กเล่น

 

- สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสุรนารี

- สวนสาธารณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุรนารี

พื้นที่สีเขียวในสถาบัน

- แหล่งประวัติศาสตร์

 

 

- พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ

- แหล่งน้ำ

 

 

- สระสามแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566