ข้อมูลจิตอาสาพระราชทาน

ข้อมูลรายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 ตำบลสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลรายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 หมู่ที่ 1 บ้านราชสีมา

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 นายภาคิน ภิรลาภมงคล
2 นายสุรชาติ วาดโคกสูง
3 นางสุจิตรา ลายจันทึก
4 นางดลยา อุลส่าพึ่ง
5 นางชุติมา มกรางกรู
6 นางวรา ชาภูธร
7 นางมนชิตา สารี่สาธ

ข้อมูลรายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 หมู่ที่ 2  บ้านโนนไม้แดง

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 นางพิมพ์ใจ ฉิมใหม่
2 นายช่วย บัวแก้ว
3 นางไพบูลย์ กองคำ
4 น.ส.อรุณี วัฒนาชวนันท์
5 นางวรรณาพร พลายงาม
6 นางสงกรานต์ บัวเผื่อน
7 นางกัลยา  กลิ่นแจ่มใส

ข้อมูลรายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 หมู่ที่ 3 บ้านยางใหญ่

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 นายสมควร รุ้งสันเทียะ
2 นางหวัน กูบโคกกรวด
3 นางมยุรี ยอดอินทร์
4 นายโซ บุญตา
5 นายสุพัฒน์ บุญประเสริฐ
6 นายหยัด กูบโคกกรวด
7 นายสวอง รุ้งสันเทียะ

ข้อมูลรายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 หมู่ที่ 4 บ้านตะเภาทอง

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 น.ส.รัชนีวรรณ วงศ์สุวรรณ
2 นายสุนทร ศรีโคกกรวด
3 น.ส.ดวงรัตน์ แสดใหม่
4 นางจรรยา ชัยชนะ
5 นางสาคร วงศ์สุวรรณ
6 นางสายรุ้ง ไกรจัตุรัส
7 นางสิริกาญจน์ ศุภวงษ์ชูวินิจ

ข้อมูลรายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบง

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

ข้อมูลรายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 หมู่ที่ 6 บ้านมาบเอื้อง

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 นางนวลอนงค์ กลิ่นศรีสุข
2 นางยุพเยาว์ มณีกิจ
3 น.ส.สายฝน จันสุกิ่ง
4 นางสุวรรณา คุ้มไข่น้ำ 
5 นางหล่า  มอญชัย 
6 นายเรวัต  อัจฉริยะเมธากุล 
7 นายพยับ  พุ่มสิงห์โต 

ข้อมูลรายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 หมู่ที่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 นางสมนึก แพปรุ
2 นายมานะ คะเชนชาติ
3 นายสนั่น มุ่งนากลาง
4 นายละมุด แดงสกุล
5 นายสอิ้ง ม่วงสุรสี
6 นายกุล คะเชนทร์ชาติ
7 นายบุญช่วย คะเชนชาติ

ข้อมูลรายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 หมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 นายคมสอน สิบพลกรัง
2 นายบุญยัง สิบพลกรัง
3 นายลัด โนใหม่
4 นายรุ่งโรจน์ ทูโคกกรวด
5 นางบุญสม ตรีกลาง
6 น.ส.กัลยา คาเชนทร์ชาติ
7 นางแถว สิบพลกรัง

ข้อมูลรายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 หมู่ที่ 9 บ้านยางใหญ่พัฒนา

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 นายศรัทธา รัตนปริยานุช
2 นายอดุลวิทย์ เจตนาสระน้อย
3 นางวันพ็ญ เชาว์เชิง
4 นายสวัสดิ์ พิชัยสิทธิพรุ
5 นายจันทร์โชติ แย้มชาติ
6 นางสมหมาย นิตย์ใหม่
7 นางศุภรัตน์ ชุ่มมา
8 นางเยาวลักษณ์ แย้มชาติ
9 นางปราณี อรุณเจริญฉาย

ข้อมูลรายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 หมู่ที่ 10 บ้านท้าวสุระ

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 นางปราณี จันทร์กลาง
2 นางก้านทอง เม้าทุ่ง
3 นายภาณุพันธ์ พานิกุล
4 น.ส.ภัทราภรณ์ คัมภีย์ปัญญาจารย์
5 นางเสมียน ประดิษฐ์
6 นางกองสิน โคคร
7 นางวิไลวรรณ ติสันเทียะ