หน่วยงานราชการหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลสุรนารี

ตารางข้อมูลสถานที่ราชการ ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อสถานที่ราชการ ผู้บริหาร เบอ่ร์โทรศัพท์
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 044-223-000
2. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 กรมทางหลวงชนบท   044-370-732
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา   044-933-581
4. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล

044-370-739

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.

นางรัตนา พานิชนอก

044-938-262

6. โรงเรียนอ่างห้วยยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑     

นายนคร  คชสีห์

044-933-577

7. โรงเรียนโกรกเดือนห้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑   

นางสาวสุวิกานต์  แสงจันทร์

044-216-211

 

 

ตารางข้อมูลสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสุรนารี

ชื่อสถาบันการศึกษา/สถานที่ตั้ง

ระดับ

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้าศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุรนารี

ระดับก่อนวัยเรียน

นางสาวณัฐนันท์  พิมพ์ปรุ

โรงเรียนอ่างห้วยยาง

ระดับประถมศึกษา

นายนคร   คชสีห์

โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า

ระดับประถมศึกษา

นางสาวสุวิกานต์  แสงจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

ระดับอุดมศึกษา 

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ