รายชื่อประธานชุมชน


ผู้นำชุมชน

รายชื่อประธานชุมชนตำบลสุรนารี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมู่ที่ เบอร์โทรศัพท์
1 นางดลยา        อุตสาห์ดี ประธานชุมชนร่วมใจ (บ้านราชสีมา) 1 087-2623144
2 ร.ต.สุพรรณ  ยินดีรัมย์ ประธานชุมชนเขียวใบหม่อน 1 080-7683942
3 นางสุจิตรา   ลายจันทึก ประธานชุมชนย่าโมแปด 1 088-1127119
4 นางกัลยา   กลิ่นแจ่มใส ประธานชุมชนโนนไม้แดงร่วมใจพัฒนา 2 084-8345544
5 นายกิตติชัย   ผ่อนนอก ประธานชุมชนสุรนารีร่วมใจพัฒนา 2 089-8160759
6 นายโซ   บุญตา ประธานชุมชนตาอูพัฒนา 3 089-5790579
7 นายสุพัฒน์   บุญประเสริฐ ประธานชุมชนหรรษาพัฒนายางใหญ่ 3 089-5805634
8 นายหยัด   กูบโคกกรวด ประธานชุมชนยางใหญ่สามัคคี 3 087-2446318
9 นายสมาน   ฉิมใหม่ ประธานชุมชนตะเภาทองพัฒนา 4 090-0430369
10 นายกฤษณะ   กุณรัตน์ ประธานชุมชนอ่างห้วยยางพัฒนา 5 086-2591299
11 นางเชนทร์   ขีดกลาง ประธานชุมชนหนองบงพัฒนา 5 087-5052765
12 นางสมใจ   เข็มทอง ประธานชุมชนมาบเอื้องสามัคคี 6 091-0195903
13 นายพยับ   พุ่มสิงห์โต ประธานชุมชนมาบเอื้องพัฒนา 6 081-8267122
14 นายเฉลิม   สุทธยากร ประธานชุมชนสุรนารีสวัสดิ์แลนด์ 6 084-2800075
15 พันเอกเจริญรัตน์   กองดิน ประธานชุมชนสุรนารีวิลล์ 6 081-2658833
16 นายกุล   คะเชนชาติ ประธานชุมชนโกรกเดือนห้าสามัคคี 7 081-0703560
17 นางละมุด   แดงสกุล ประธานชุมชนโรกเดือนห้าพัฒนา 7 085-7626586
18 นางบุญสม   ตรีกลาง ประธานชุมชนสะพานหิน 8 089-5836160
19 นางเกียงศักดิ์   เจริญพร ประธานชุมชนร่วมใจพัฒนาก้าวหน้า 9 044-465207
20 นางวันเพ็ญ   เชาว์เชิง ประธานชุมชนถนนสี่เก้าพัฒนา 9 081-8789989
21 นางเยาวลักษณ์   แย้มชาติ ประธานชุมชนรุ่งนิรันดร์สามัคคี 9 081-8767422
22 นางก้านทอง    เม้าทุ่ง ประธานาชุมชนท้าวสุระเคียงเรือพัฒนา 10 081-8795971
23 พันโทปัญญา   ใบเตย ประธานชุมชนท้าวสุระเถกิงพล 10 086-2507923