รายชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านรายชื่อกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสุรนารี
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายสุรชาติ วาดโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 087-6471013
2 นายสถิต จารุกร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 081-2821006
3 นายสุมงกช ชื่นราษฎ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 086-2500097
4 นางพิมพ์ใจ ฉิมใหม่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 087-2519751
5 นางสุพร ดำรงธรรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 084-8152990
6 นางไพบูลย์ กองคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 086-4694293
7 นายสวอง รุ้งสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 081-0626244
8 นายหวั่น กูบโคกกรวด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 081-0664276
9 นางมยุรี ยอดอินทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 084-6076432
10 นางรัศนีวรรณ วงศ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 080-1567188
11 นายทับ โยนจอหอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 081-5887865
12 นายจำเนียร วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 080-7379131
13 นายสัมฤทธิ์ ทูโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 095-8382229
14 นายอุดร ทาทม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 089-7210073
15 นายสมชาติ ไชศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 084-2830832
16 นายจุล เข็มทอง กำนันหมู่ 6 089-8944038
17 นายจำนงค์ สมพงษ์ สารวัตรกำนัน 081-7901318
18 นายจอม เข็มทอง สารวัตรกำนัน 087-2566768
19 นางสมนึก  แพรปรุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 0872566787
20 นายมานะ คะเชนชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 080-7213967
21 นายสนั่น มุ่งนากลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7  088-4719948
22 นายคมสอน สิบพลกรัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 085-7678326
23 นายบุญยัง สิบพลกรัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 081-6694470
24 นายรัตน์ โนใหม่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 086-2479853
25 นายศรัทธา  รัตนปริยานุช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 084-7176776
26 นายอดุลวิทย์ เจตนาสระน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 086-8788815
27 นางวันเพ็ญ เชาว์เชิง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9  
28 นางปราณี จันทร์กลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 086-2507923
29 นายภานุพันธ์ ประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 089-8464746
30 นางเสมือน ประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 098-3697182,094-3972525