การบริการขั้นพื้นฐาน

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม   
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายมิตรภาพ (กรุงเทพ-นครราชสีมา) ผ่านหมู่ที่ 1,และ9               
- ถนนลาดยางโยธาธิการ ยธ.มธ.2057 มิตรภาพ – มทส. ผ่านหมู่ที่ 1,2,และ 6                  
- ถนนลาดยางโยธาธิการ ยธ.นม.2131มิตรภาพ-บ้านยางใหญ่  ผ่านหมู่ที่ 9,3,4,5,และ 6                
- ถนนลาดยาง รพช.นม 1433 สายบ้านโนนไม้แดง ผ่านหมู่ที่ 10,2 และ 1               
- ถนนลาดยางชลประทานคลองส่งน้ำอ่างห้วยบ้านยาง ผ่านหมู่ที่ 1,3 และ 5               
- ถนนลาดยางโยธาธิการ ยธ.นม2021 มิตรภาพ-หนองปลิง ผ่านหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 7                
- ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 6   
- ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 6 และ 7   
- ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนน ค.ส.ล. แล้วประมาณร้อยละ 80 ที่เหลือเป็นถนนหินคลุก
  ลูกรัง และถนนดิน สภาพพอใช้สัญจรได้ มีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อรอการปรับปรุง          
- มีรถยนต์โดยสารประจำทาง (รถเมล์) วิ่งรับส่งระหว่างตำบล-อำเภอ จำนวน 3 สาย

การโทรคมนาคม
โทรศัพท์ สาธารณะในเขตพื้นที่ยังขาดการบริการไม่ครบทุกหมู่บ้านสถานีโทรคมนาคม  2 แห่ง, ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ 10 แห่งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ในมหาวิทยาลัย ฯ)   1 แห่ง    

การไฟฟ้า
บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 10 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าครบทุกหมู่
แต่ยังมีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากเป็นบ้านสร้างใหม่และขยายไปจาก
หมู่บ้านเดิม       ยังไม่ได้ดำเนินการขอ และอยู่ระหว่างคำขอขยายเขตไฟฟ้าบางส่วน  

แหล่งน้ำธรรมชาติ   
- คลองลำห้วยยาง 1 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8  และหมู่ที่ 5    
- สระน้ำ,บึง,หนองในหมู่บ้าน  จำนวน  5   แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น    
-   อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง มีปริมาณน้ำเก็บกักสูงสุด 6.519 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่  5   
-   ฝาย                      จำนวน     1  แห่ง   
-   บ่อน้ำตื้น                 จำนวน   61  แห่ง   
-   บ่อบาดาล                จำนวน   13  แห่ง   
-   ประปาหมู่บ้าน           จำนวน   12  แห่ง     (ส่วนใหญ่เป็นประปาบาดาล)
-   สระน้ำสาธารณะ         จำนวน     6  แห่ง     (รวมสระน้ำใน มทส. 3 แห่ง)