โรงเรียนในเขตเทศบาลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 6  แห่ง
 

สถานที่ จำนวน (แห่ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บ้านหนองบง หมู่ที่ 5
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (มทส.) บ้านหนองบง หมู่ที่ 5 (ใน มทส.)
โรงเรียนอ่างห้วยยาง บ้านหนองบง หมู่ที่ 5
โรงเรียนโกรกเดือนห้า บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุรนารี เทศบาลตำบลสุรนารี
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช บ้านโนนไม้แดง  หมู่ที่ 2
รวม 6