วัดในเขตเทศบาลสถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 6 แห่ง

สถานที่ จำนวน  (แห่ง)
วัดศรีสุรโยธิน บ้านโนนไม้แดง  หมู่ที่ 2
วัดยางใหญ่ บ้านยางใหญ่  หมู่ที่ 3
วัดหนองบง บ้านหนองบง หมู่ที่ 5
วัดโกรกเดือนห้า บ้านโกรกเดือนห้า  หมู่ที่ 7
สำนักสงฆ์บ้านโกรกเดือนห้า บ้านโกรกเดือนห้า  หมู่ที่ 7
สำนักสงฆ์บ้านสะพานหิน บ้านสะพานหิน  หมู่ที่ 8
รวม 6