กองช่าง


นายพีระ จงกลรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายนฤนารถ สานอก
วิศวกรโยธาชำนาญการนายประจักษ์ พูลจำปา
นายช่างโยธาอาวุโสสิบเอกอติชาต พิมพ์จันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.-ชง.)- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนายธรรมนูญ ตรีโอสถ
นายช่างโยธาชำนาญงานนายวิชัย วิเชียรดี
นายช่างโยธา

นายทศพร พิมพ์ปรุ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้านายชานนท์ หมายเงา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจนางสาววัลลี สอสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายคมสัน สูบกำปัง
พนักงานขับรถยนต์นายวรวุฒิ โพธิ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบนายเนต ยมโพธิ์กลาง
คนงานนายศราวุฒิ นิตย์ใหม่
คนงานนายจิรวุฒิ ทูโคกกรวด
คนงานนายจักรวาล เคนจันทึก
คนงานนายศิริ ชายพันธ์
คนงานนายอิทธิชัย แสงมะเริง
คนงานนายเดชาวัฒน์ จำปาเฟื่อง
คนงาน