กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางรุ่งนภา เอี่ยมวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวมาริษา คิดกล้า
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวณัฐนันท์ พิมพ์ปรุ
ครู(ค.ศ.1)หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


-ว่าง-
ครู(ค.ศ.1)นางอภิษฏา เบ้าดี
ครู(ค.ศ.1)นางสาวสุนิษา ผาอินทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวครองศิริ ทองนาคมะดัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนายชุชะณู สายสังข์
คนงานนางสาวชลาลัย จิตต์ภักดี
คนงานนางสาวสุภาพร แดงใหม่
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางสาวพรนภา เราโคกกรวด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ